Reglament intern per a hostes

Per a fer més grata la seva estada en Dynamic Hotels li detallem el següent Reglament intern per a hostes. Totes les persones que s’allotgin a l’hotel, durant el seu sojorn, estaran subjectes a aquest reglament, el que es considera un contracte d’adhesió que s’ha de complir. Cas contrari, la Gerència es reserva el dret d’admissió i permanència.

1. L’hotel es reserva el dret d’admissió.

2. Per a la comoditat de tots els nostres hostes, les mascotes no estan permeses.

3. No està permès ingressar a l’hotel armes de foc, materials explosius, inflamables, estupefaents o substàncies similars.

4. Tot mal o perduda causada per l’hoste als béns, immobles i estris propietat de l’hotel haurà de pagar-lo d’acord amb el valor establert per l’empresa.

5. L’hora d’entrada és a les 15.00 pm, mentre la sortida és a tot tardar a les 12.00 pm, quedant facultada la gerència per a requerir a l’hoste desocupar l’habitació.

6. El batega checkout serà a partir de les 12h. i donarà dret a romandre a l’habitació fins a les 18 hores. El Batega checkout està subjecte a disponibilitat. La direcció es reserva oferir el servei de batega check out de manera gratuïta a determinats clients o en diferents promocions de l’hotel.

7. L’administració, declina tota responsabilitat per la pèrdua de joies, diners, documents o altres valors de qualsevol classe conservats a les habitacions. En recepció disposa d’una caixa de seguretat on pot dipositar tot objecte de valor o diners en efectiu.

8. Per a registrar-se a l’hotel, tota persona adulta ha d’identificar-se mitjançant DNI o passaport vigents. L’empresa negarà allotjament a l’hoste que no compleixi amb aquest requisit i està facultada per a exigir la identificació del sol·licitant i de les persones que l’acompanyin en l’hostalatge.

9. Per a evitar pèrdues es recomana el lliurament de la clau de l’habitació cada vegada que s’abandoni l’hotel.

10. Per a la neteja de l’habitació, ha d’abandonar l’habitació abans de les 12h.

11. Està totalment prohibit (sense cap excepció) retirar tovalloles de l’habitació. Per a la zona de solàrium pot sol·licitar tovalloles en recepció.

12. Totes les visites a les habitacions ocupades per hostes queden terminantment prohibides, excepte les quals s’efectuïn amb l’autorització de la gerència. L’hotel es reserva el dret de demanar l’evacuació de qualsevol persona aliena que estigués en les instal·lacions sense autorització. L’allotjament és intransferible.

13. En cap cas, el nombre de persones allotjades en cada habitació, podrà ser major de la capacitat assignada per l’hotel a cada habitació.

14. És obligació dels hostes informar l’administració de l’hotel de patiments o malalties contagioses, defuncions, infraccions o delictes que esdevinguin en l’establiment i siguin del seu coneixement, a fi que l’empresa pugui al seu torn, prendre les mesures oportunes i donar compte immediata a l’autoritat quan escaigui.

15. Les reserves seran garantides amb targeta de crèdit.

16. Quan un client decideix anul·lar una reserva haurà d’indemnitzar al propietari de l’establiment:

Les reserves cancel·lades 48 hores abans de la data d’arribada no tenen despeses. Els imports es retornaran íntegrament.
Les reserves cancel·lades a 48 hores de la data d’arribada o posterior, tindran un càrrec d’una nit d’allotjament més taxes.
Les cancel·lacions posteriors a 12 hores o menys de la data d’arribada, o en cas de no arribada, tindran un càrrec del 100% de la reserva.
17. Podrà donar-se com finalitzat el contracte d’hostalatge pel següent:

Pel transcurs del termini convingut.
Per violació dels pactes i reglaments que ho regulin.
Per cometre l’hoste mancades a la moral o fer escàndols que pertorbin als altres hostes.
Per absència de l’hoste per més de setanta-dos (72) hores sense deixar avís o advertiment.
Per falta de pagament en la forma convinguda.
18. En la planta 7 està situat un gimnàs per als clients allotjats a l’hotel; l’ús és gratuït i es requereix que siguin majors d’edat. La direcció no es fa responsable de l’ús inadequat de les màquines i de les conseqüències que poguessin ocasionar. L’horari és de 8 a 23h.

19. El Desdejuni Bufet tindrà el següent horari: 8.00 – 10.30.

20. Tot consum realitzat en un punt de venda intern de l’hotel es presumeix que suposa l’acceptació del preu i se li carregarà al seu compte, la qual abonarà en el moment del checkout.

21. Està prohibit accedir a les àrees comunes, restaurant o gimnàs en vestit de bany o sense camisa.

22. Acabat el contracte d’hostalatge i/o esdeveniment per qualsevol de les causes llistades si l’hoste es negués a desocupar l’habitació o retirar-se de l’establiment, l’hotel podrà requerir l’auxili de les autoritats corresponents per a executar el desallotjament sense cap tràmit addicional.

23. L’hoste efectuarà els seus pagaments en efectiu, targeta de crèdit o dèbit. L’hotel es reserva el dret d’acceptar o negar el pagament mitjançant xecs de comptes personals o empresarials.

24. No està permès l’ingrés d’aliments i begudes a l’hotel.

25. Està prohibit penjar roba a les terrasses.

26. L’hotel no es responsabilitza pel consum d’aliments i begudes fora de les nostres instal·lacions, que no hagin estat preparats pel nostre personal.

27. L’hotel no es responsabilitza per objectes oblidats durant els esdeveniments (mantes, equips i altres).

28. En el cas que el client s’oblidi algun objecte a l’habitació pot reclamar-lo a l’hotel en el terme d’un any i est se li enviarà per missatgeria a ports pagats en destinació. Passat un any l’adreça de l’hotel definirà la destinació d’aquest objecte.

29. L’hotel no es responsabilitza per l’incompliment del contracte quan l’esdeveniment no pot ser realitzat per raons de força major com: incendis, terratrèmols, vagues, rebomboris populars i altres.

30. Tota recepció o festa en les nostres àrees de restauració o sala polivalent no podrà excedir de la 1.00 am. L’hotel farà càrrecs addicionals per hora.

31. No es permet música estrident o amb alt volum en les àrees comunes o habitacions.

32. Queda terminantment prohibit fumar en qualsevol àrea de l’hotel.

33. Està prohibit usar el corrent elèctric i els equips mecànics instal·lats a la seva habitació per a altres fins que no siguin als quals estan destinats.

34. L’hotel no es fa responsable per la pèrdua parcial o total de béns, valors o vehicles en les zones d’aparcament.

35. L’hotel no es responsabilitza per danys causats per terceres persones als vehicles.

36. No es permet l’estada per temps prolongat de persones dins del vehicle i/o en àrea d’estacionament.

37. Tot vehicle serà remogut del lloc per mitjà de grua, posterior a 72 hores de les quals no es tingui cap informació sobre el propietari o responsable, per la qual cosa se sol·licitarà la presència de les autoritats respectives i serà conduït a les instal·lacions d’aquesta institució.

38. Els equipatges i efectes de l’hoste responen preferentment a l’hoteler per l’import de l’hostalatge i a aquest efecte podran ser retinguts per aquest mentre no se li pagui el que l’hoste degui.

39. L’Hotel promou Activitats de diversa índole. Ja sigui de manera pròpia com a externa. En formar part de qualsevol d’elles, l’hoste declara estar en perfectes condicions de salut per a realitzar-les i eximeix a Dynamic Hotels de qualsevol accident / Incident producte d’aquestes. El client declara conèixer els riscos inherents i així mateix es compromet a realitzar aquestes activitats en total respecte a la reglamentació i normativa interna de l’hotel, eximint a Dynamic Hotels de tota responsabilitat en la utilització de les bicicletes, i similars i dels serveis no prestats per aquesta última en forma directa o indirecta. Per al cas de convenis d’afinitat amb altres empreses, Dynamic Hotels no serà responsable de la contractació d’aquests serveis per l’hoste; aquesta contractació és exclusiva decisió de l’hoste i per tant eximeix a Dynamic Hotels de tota responsabilitat. En el moment del check in el client rep la informació respecte de totes les activitats.

40. L’adreça de l’hotel publicarà en la pàgina web de l’establiment www.dyhotels.com qualsevol canvi en les seves instal·lacions, o en el seu règim.